Sunday, July 19, 2009

FORMAT CADANGAN PENYELIDIKAN


BAB 1

Masalah Kajian

1.0 Pengenalan
Latar belakang/senario tentang apa yang hendak dikaji

1.1 Penyataan Masalah Kajian
Penyataan yang menerangkan mengapa anda membuat kajian

1.2 Soalan Kajian
Soalan-soalan tentang apa yang akan dikaji

1.3 Objektif Kajian
Nyatakan tentang tujuan membuat kajian

1.3 Kepentingan Kajian
Apakah kepentingan/manfaat/faedah yang diperolehi daripada kajian

1.4 Batasan Kajian
Ruang lingkup kajian dibuat seperti sekolah, kelas, dan aspek yang dikaji

BAB 2

Tinjauan Literatur

2.0 Pengenalan
Pengenalan tentang kajian yang pernah dibuat

2.1 Kajian Berkaitan
Rujukan kajian-kajian yang pernah dibuat dalam dan luar negara serta dapatan mereka

BAB 3

Metodologi Kajian

3.0 Pengenalan
Pengenalan tentang cara membuat kajian

3.1 Rekabentuk Kajian
Menerangkan bagaimana kajian ini dibuat (langkah-langkah)

3.2 Sampel
Menerangkan sampel/populasi yang digunakan dalam kajian

3.3 Instrumen
Menerangkan instrumen yang digunakan dalam kajian seperti temu bual, pemerhatian, rekod, senarai semak, soal selidik dsb

3.4 Prosedur Pengumpulan Data
Menerangkan tentang langkah-langkah mengumpul data semasa kajian

3.5 Analisis Data
Menerangkan bagaimana data diproses secara kualitatif atau kuantitatif serta cara menginterpretasi data

No comments: