Friday, February 24, 2012

Tugasan Individu BBD18003

1. Sejarah perkembangan kurikulum dan pengajaran sekolah rendah
2. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)
3. Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)
4. Perbezaan antara KBSR dan KSSR
5. Matlamat kurikulum sekolah rendah
6. Isu-isu kurikulum sekolah rendah
7. Konsep pengajaran dan pembelajaran sekolah rendah
8. Pengajaran yang berkesan
9. Pendekatan, kaedah, teknik dan strategi pengajaran dan pembelajaran
10.Pendekatan berfokuskan guru
11.Pendekatan berfokuskan murid
12.Pendekatan berfokuskan bahan dan sumber
13.Integrasi dalam kurikulum sekolah rendah
14.Konsep kesepaduan dalam pengajaran dan pembelajaran
15.Konsep penggabungjalinan dalam pengajaran dan pembelajaran
16.Bahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran
17.Kemahiran berfikir kreatif dan kritis
18.Pengurusan bilik darjah
19.Konsep pengukuran, pengujian dan penilaian
20.Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
21.Jenis-jenis ujian
22.Langkah-langkah membina ujian
23.Aras domain kognitif
24.Aras domain psikomotor
25.Aras domain afektif
26.Ciri-ciri ujian yang baik
27.Komponen Jadual Penentu Ujian (JPU)
28.Kepentingan Jadual Penentu Ujian (JPU)
29.Bina Jadual Penentu Ujian (JPU) berdasarkan subjek major
30.Isu-isu terkini pendidikan di Malaysia

No comments: